Staff Director Takashi Sunaga
 A . Director  Yoshiko Sato
   
Instructor Brass Akira Hiratsuka
 Akira Nakayama
 Takafumi Amano
 Battery Hajime Nogami
 Yosuke Shimosato
 Front Pit Kumi Sakurai
 Color Guard Takayuki Seguchi
 Visual Richard Henshow
   
Support staff   Noriyoshi Koike Tamami Yusa
  Tomomi Matayoshi Etsuko Kamiya
  Junko Miyamoto   Tsuyoshi Yamada
  Akie Asai   Tetsuya Amano
  Masakazu Kaneko   Tomoaki Endo
  Hiroshi Aoyama   Nobuhiro Nishiyama